Τετ19012022

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αποφάσεις

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 7ης /30-5-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης /30-5-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                ======================================

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την  30η  Μαΐου 2013, ημέρα   και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  24 έως   34 έτους 2013:              

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 5ης και της 6ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                       Ομόφωνη επικύρωση                                                                                                                                                                    

Θέμα 2ο :  Η ΄΄ΔΩΔΩΝΗ ΄΄ και συνολικά η αγροτική παραγωγή

Περίληψη απόφασης:

Ανεξάρτητα από την άποψη για την ιδιωτικοποίηση της «Δωδώνης »  το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου απαιτεί :

·    Τη συνέχιση της πάγιας πολιτικής της γαλακτοβιομηχανίας στην παραλαβή και στις πληρωμές των κτηνοτρόφων (τιμές- άμεση καταβολή- εκκαθάριση- προκαταβολές).

·     Επισημαίνει ότι η συνέχιση της πολιτικής αυτής αποτελεί δέσμευση των ιδιωτών κατά την εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας.

·        Εκφράζει την ετοιμότητά του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής.

(αριθμ. απόφασης:7/24/30-5-2013)

 

 

Θέμα 3ο : Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013.

Περίληψη απόφασης:

Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013

(αριθμ. απόφασης:7/25 /30-5-2013)

 

Θέμα 4ο :Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Χρήστου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 357.865,5 τ.μ. για αγροτική χρήση

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία,  επί  του αιτήματος κ. Χρήστου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 357.865,5 τ.μ. για αγροτική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 7/26 /30-5-2013)

Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Νικόλαου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 201.864,5  τ.μ. για αγροτική χρήση

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του αιτήματος κ. Νικόλαου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 201.864,5  τ.μ. για αγροτική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 7/27 /30-5-2013)

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Λάζαρου Προκοπίου, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 127.626 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του αιτήματος κ. Λάζαρου Προκοπίου, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 127.626 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 7/ 28/30-5-2013)

Θέμα 7ο :  Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Γεωργίου Προκοπίου, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 405.915 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του αιτήματος κ. Γεωργίου Προκοπίου, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 405.915 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

 (αριθμ. απόφασης: 7/29 /30-5-2013)

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος κας Μαρίνας Καπουράνη  για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 255.877 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

Περίληψη απόφασης

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του αιτήματος κας Μαρίνας Καπουράνη  για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 255.877 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.

(αριθμ. απόφασης: 7/ 30/30-5-2013)

Θέμα 9ο :Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Ευάγγελου Ξυλογιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4061/2012, εμβαδού 101.248,56 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος ΤΚ Κωστακιών Δήμου Αρταίων.

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί του αιτήματος κ. Ευάγγελου Ξυλογιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4061/2012, εμβαδού 101.248,56 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος ΤΚ Κωστακιών Δήμου Αρταίων.

 (αριθμ. απόφασης: 7/ 31/30-5-2013)

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για πρόταση επιλογής ως κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση μονάδος φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας τη θέση «γωνιά» του Δήμου Ηγουμενίτσας

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τοποθετήθηκε, κατά πλειοψηφία, κατά της χωροθέτησης  των πάσης φύσεως δεξαμενών  στη Σαγιάδα, που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται  ιχθυοπαραγωγικές μονάδες, απέχοντας κατά τα λοιπά να λάβει απόφαση όσον αφορά την εγκατάσταση μονάδος φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στη θέση «Γωνιά» του Δήμου Ηγουμενίτσας

 (αριθμ. απόφασης: 7/ 32/30-5-2013)

Θέμα 11ο: Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για δράσεις δημοσιότητας, δικτύωσης ύψους 16.250,00 € και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής

Περίληψη απόφασης:

Έκανε, κατά πλειοψηφία, αποδεκτή την ένταξη της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αποδέχθηκε τη σχετική πίστωση, που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για δράσεις δημοσιότητας, δικτύωσης ύψους 16.250,00 € και καθόρισε και τον τρόπο υλοποίησης αυτής.

 (αριθμ. απόφασης: 7/33 /30-5-2013)

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Άρτας για ενέργειες δικτύωσης και προβολής αποτελεσμάτων ύψους 15.790,63 € και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής.

Περίληψη απόφασης:

Έκανε, κατά πλειοψηφία, αποδεκτή την ένταξη της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αποδέχθηκε της σχετική πίστωση, που αναλογεί στην Π.Ε. Άρτας για ενέργειες δικτύωσης και προβολής αποτελεσμάτων ύψους 15.790,63 € και καθόρισε και τον τρόπο υλοποίησης αυτής.

(αριθμ. απόφασης: 7/ 34/30-5-2013)

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.                                        

                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /22-4-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης /22-4-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                            ======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 22α  Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  15 έως 23  έτους 2013:

Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση της αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Περίληψη απόφασης: Επικαιροποίησε, ομόφωνα,  την αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

  (αριθμ. απόφασης:6/15 /22-4-2013 )                                   

Θέμα 2ο :  Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την ένταξη  στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου του  Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 (αριθμ. απόφασης:6/16 /22-4-2013 )

Θέμα 3ο : Τροποποίηση της αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.

Περίληψη απόφασης: Τροποποίησε, ομόφωνα,  την αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.

 (αριθμ. απόφασης:6/17 /22-4-2013 )

Θέμα 4ο :. Συμπλήρωση της αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Περίληψη απόφασης: Συμπλήρωσε, κατά πλειοψηφία,  την αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ως προς την οικονομική  συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 (αριθμ. απόφασης:6/18 /22-4-2013 )

 

Θέμα 5ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής    τηλεφωνίας

Περίληψη απόφασης: Καθόρισε, κατά πλειοψηφία, το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής  τηλεφωνίας.

 (αριθμ. απόφασης:6/ 19/22-4-2013 )

Θέμα 6ο : Άνοιγμα νέων τραπεζικών  λογαριασμών  των Π.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία των  Υπηρεσιών τους

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα, το άνοιγμα νέων τραπεζικών  λογαριασμών  των Π.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία των  Υπηρεσιών τους

 (αριθμ. απόφασης:6/20 /22-4-2013 )

Θέμα 7ο : Η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις των εργαζομένων

Περίληψη απόφασης: Σχετικά με την απλήρωτη εργασία και τις απολύσεις των εργαζομένων,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία: α) να ζητηθεί η στήριξη όλων των επιχειρήσεων από την Πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα,  β) την  με οποιοδήποτε τρόπο  στήριξη των εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις και γ) να εξετασθεί η δυνατότητα άρσης απόλυσης  εργαζόμενης στον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ ,  σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

 (αριθμ. απόφασης:6/ 21/22-4-2013 )

Θέμα 8ο : Η ΄΄ΔΩΔΩΝΗ ΄΄ και συνολικά η αγροτική παραγωγή.

 Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος

 

Θέμα 9ο  : Εκμίσθωση ακινήτων για κτηνοτροφική εκμετάλλευση – Υπόμνημα κτηνοτρόφων κοινότητας Σουλίου - Δήμου Σουλίου.

Περίληψη απόφασης: Προκειμένου να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων του Δημοσίου για κτηνοτροφική εκμετάλλευση (λιβάδια, βοσκότοποι κ.λπ.), ομόφωνα  αποφάσισε τη μετάβαση κλιμακίου αποτελούμενο από τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Π. Σ. και  εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, στο αρμόδιο Υπουργείο μεταφέροντας ταυτόχρονα και αίτημα για μεταβίβαση  της αντίστοιχης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες.

 (αριθμ. απόφασης:6/22 /22-4-2013 )

Θέμα 10ο  : Η υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:  α) να παραμείνει το Γενικό  Νοσοκομείο στην Πρέβεζα και  διοικητικά αυτόνομο  β) την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής του υποδομής, την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού (ιατρικό, νοσηλευτικό κ.λπ. προσωπικό) με παράλληλη ενίσχυση των Κ.Υ., γ) να καταβληθούν όλες οι προβλεπόμενες και αναγκαίες για τη λειτουργία του χρηματοδοτήσεις  και δ) την προώθηση όλων των ενεργειών για τη δημιουργία του  νέου «Νοσοκομείου Δυτικής Ακτής»

 

 (αριθμ. απόφασης:6/23 /22-4-2013 )

 

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.                                                       

                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ