Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Π.Η. για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Η διαμόρφωση των στόχων του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, βασίζεται στους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή και στοχεύει σε:

(1) Ανάλυση των αναγκαίων τομεακών πολιτικών,

(2) Διερεύνηση σκοπιμότητας επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο,

(3) Τελική επιλογή μέτρων,

(4) Ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων,

(5) Χρονοπρογραμματισμό,

(6) Διερεύνηση της χρηματοδότησης / υλοποίησης τους και

(7) Εφαρμογή των δεικτών και άλλων εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης και εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής.

Έμφαση στο ΠεΣΠΚΑ Ηπείρου δίνεται σε τομείς που αναγνωρίζονται ως σημαντικοί για την Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στη γεωργία, στη βιομηχανία της εμπειρίας (Τουρισμός), στις υποδομές μεταφορών, στα δάση και στην ενέργεια.

pdfΥποστηρικτικό κείμενο διαβούλευσης (2η Εργασιών 2018.10.08)

Η διαβούλευση του ΠεΣΠΚΑ και η εξασφάλιση συμμετοχικών διαδικασιών από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, είναι ουσιαστικοί παράγοντες που εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή του.