Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση πολιτών για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 178 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α’ / 19-07-2018) « Πρόγραμμα Κλεισθένης»
  2. Το Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
  3. Την ανάγκη συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, να υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο, από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες- μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης , η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της περιφερειακής αρχής , έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ)Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Η αίτηση συντάσσεται στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (περιλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος, –η στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου…………………., Περιφερειακής Ενότητας …….........…….., Περιφέρειας Ηπείρου και επιθυμώ να εγγραφώ στον κατάλογο των δημοτών της Περιφέρειας Ηπείρου, από τον οποίο θα προκύψουν με κλήρωση οι δημότες- μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, για τη θητεία 2019-2023 της Περιφερειακής Αρχής.

Η αίτηση υποβάλλεται, έως 11 Οκτωβρίου 2019, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο 203 της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 - Ιωάννινα), είτε ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Περιφέρεια Ηπείρου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, Περιφερειακό Συμβούλιο, Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ. 45221, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Perifereiako.symvoulio@php.gov.gr.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (γραφείο 205 της Περιφέρειας Ηπείρου)

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στον τοπικό τύπο όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

 

pdfΠρόσκληση

docΥπεύθυνη δήλωση