Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ADRION 5 SENSES

interreg adrionΤο ADRION 5 SENSES είναι εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ηπείρου.

To ADRION 5 SENSES επιδιώκει την ανάπτυξη ενός μοντέλου αειφόρου τουρισμού βασισμένου σε καινοτόμα και υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το έργο προτείνει μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στις πέντε αισθήσεις (sensory marketing), ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικός στρατηγικός branding για τον προορισμό Αδριατικής-Ιονίου.

To ADRION 5 SENSES έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία και προώθηση του σήματος (brand) ADRION στον τουρισμό εγείροντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών, με τη χρήση - μεταξύ άλλων - και των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ένα από τα έργα που θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα αυτή είναι και η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο αποτελεί πιλοτικό έργο για όλη τη μακροπεριφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου. Τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι η κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τον Προορισμό Αδριατικής-Ιονίου, το Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας ADRION 5 SENSES και Πιλοτικές Δράσεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιληπτικά είναι:

  • Ενισχυμένο και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν μέσω της Κοινής Στρατηγικής και του Branding που οδηγεί στην παράταση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, και τη δημιουργία βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
  • Βελτίωση της προβολής του τουριστικού προϊόντος μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις επίδειξης.
  • Ενίσχυση των γνώσεων και του know-how των εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά το marketing του τουρισμού μέσα από τις ποικίλες δράσεις ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού ως αποτέλεσμα των ευρέων και στοχοθετημένων δραστηριοτήτων διάδοσης.»

Adrion 5 Senses seeks the development of sustainable tourism brand based on innovative and high quality touristic products and services. The project suggests a holistic approach to five senses (sensory marketing), in order to develop an effective strategy on branding for the Adriatic-Ionian destination.

Adrion 5 Senses has as its main target, the creation and promotion of the ADRION brand in tourism, addressing the five senses of the visitors, through the use of ICT technologies. One of the projects to be indulged in the platform is the Integrated Territorial Investment “Cultural Routes for the Ancient Theaters of Epirus” of Region of Epirus, that is identified as a pilot project for the of Adriatic-Ionian macroregion. The main deliverables of the project are:- one common Strategy and Action Plan for the destination Adriatic-Ionian,- one Transnational Cooperation Network Adrion 5 Senses and demonstration actions.

In summary, the foreseen results of the project are:

- Enhanced and differentiated tourism product through the common Strategy and Branding that leads to the extension of the touristic period., the attraction of high income visitors and the creation of sustainable and high quality jobs on the touristic sector.

- Improvement of the promotion of the tourism product through the foreseen demonstration actions.

- Increase in the capacity of the partners regarding tourism marketing through various capacity building actions.

- Increased awareness of the public as a result of wide and targeted dissemination actions.

 

Την Τετάρτη 27/6 θα λάβει χώρα στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου το kickoff meeting του έργου.

Η ιστοσελίδα του Interreg ADRION 2014-2020: www.adrioninterreg.eu

pdfΑφίσα του έργου

 

*Η δημοσίευση αντανακλά αποκλειστικά την άποψη του συντάκτη της και οι αρχές του προγράμματος δε φέρουν καμία ευθύνη για την χρήση της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτήν.