Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών βιολογικής γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. πρωτ. 2543/103240/3-10-2017 (ΦΕΚ Β’3529/9-10-2017) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 20-7-2007, σ.1) και των Κανονισμών 889/2008 (ΕΕ L 250 της 18-9-2008, σ.1) και 1235/2008 (ΕΕ L 334 της 12-12-2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»
Η εν λόγω απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ καθώς επίσης και στο site του ΥΠΑΑΤ (Αγρότης –Επιχειρηματίας, Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία, Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων).