Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων χωρίς αντιρρυπαντικό κινητήρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ιωάννινα, 23/05/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποίηση απόφασης περί απογραφής αγροτικών μηχανημάτων.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Β/656/60181/25-04-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1747/Β/2018) με θέμα “Τροποποίηση της υπ'αριθ. Οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων””, δόθηκε παράταση ταξινομήσεων αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να φέρουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η παράταση θα ισχύσει μέχρι 31-12-2019.

 

Διευκρινίζεται ότι ΑΜ που εισήχθησαν από 1-1-2018 έως 16-5-2018, περίοδο κατά την οποία δεν ήταν δυνατόν να ταξινομηθούν βάσει της προηγούμενης απόφασης που ήταν σε ισχύ (αρ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 (Β΄445)), ταξινομούνται πλέον κανονικά από 17-5-2018 και ύστερα, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα υπουργική απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο εργοστασιακός τύπος του μηχανήματος, όσο και ο τύπος του κινητήρα θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στην εθνική έγκριση τύπου. Επιπλέον, το κάθε μηχάνημα θα πρέπει να φέρει εγκεκριμένη -από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Διάταξη Προστασίας έναντι ανατροπής.
Προτείνουμε την επικοινωνία με την Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση εισαγωγής μηχανήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ο εφοδιασμός με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων στη χώρα μας γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν είτε διαθέτουν μη εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31/12/2020. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβασή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα: 2651364479 (κα Α. Σταυράτη) και 2651364120 (κα Δ. Μπάρκα).