Δευ17062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιθεώρηση Ψεκαστικών Μηχανημάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα, 14/05/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιθεώρηση Ψεκαστικών Μηχανημάτων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους ψεκαστικών μηχανημάτων αυτοκινούμενων ή δυναμοδοτούμενων από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα ότι είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση του εξοπλισμού τους σε εξουσιοδοτημένο Σταθμό Επιθεώρησης με ημερομηνίες οι οποίες έχουν παρέλθει. Εξαιρούνται οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχουν διαφορετική πηγή δυναμοδότησης (πχ βενζινοκινητήρες), καθώς και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 160/22717/5-2-2019 υπουργική απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012:

α) Στους ιδιοκτήτες ψεκαστικών που δε μεριμνούν για την καταγραφή ή/και την επιθεώρηση του εξοπλισμού τους και ο εξοπλισμός τους δε φέρει αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker).

β) Στους ιδιοκτήτες ψεκαστικών που φέρουν αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker), αλλά διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του ψεκαστικού αποκλίνει από εκείνη που αποτυπώνεται στην έκθεση τεχνικού ελέγχου και στο πιστοποιητικό επιθεώρησης.
Κατά την επιθεώρηση, οι κάτοχοι των ψεκαστικών θα πρέπει να συνυπογράφουν τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης και τις Εκθέσεις Τεχνικού ελέγχου, ώστε να αποδεικνύεται ότι έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και των αποκλίσεων, τις οποίες πρέπει να αποκαταστήσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, στο τηλέφωνο 2651364120 (κα Σταυράτη Αγγελική) .