Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δημοσίευση Αίτησης Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, ΕΥΤΑΞΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η ΕΥΤΑΞΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ με έδρα στην Βουνοπλαγιά του Δήμου Ζίτσας με ΑΦΜ 039762311 ΔΟΥ Ιωαννίνων, υπέβαλλε στις 3/10/2019 στη Δ/νση
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 3986 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.