Παρ19042024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 13ης/03-10-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης /03-10-2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                            (παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                               ==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις τρεις (3) του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 46  έως  και 51  έτους 2019:

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,35 MW, στη θέση «Γιαννίτσι», της Δ.Ε. Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα, γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,35 MW, στη θέση «Γιαννίτσι», της Δ.Ε. Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»

(αριθμ. απόφασης: 13/46/3-10-2019)

Θέμα 2ο: Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις  του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος  και  τις επιπτώσεις του στην Ήπειρο.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, υιοθέτησε, κατά πλειοψηφία,  το σχετικό ψήφισμα της ΕΝΠΕ, ενώ οι παρατάξεις της μειοψηφίας κατέθεσαν δικές τους προτάσεις. 

 (αριθμ. απόφασης: 13/47/3-10-2019)

Θέμα 3ο: Σχετικά με τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις  στην  Α.Μ.Κ.Ε .ΜΕΡΙΜΝΑ 

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα, πρότεινε τη συνέχιση των εργασιακών σχέσεων στην ΑΜΚΕ ΜΕΡΙΜΝΑ και  με αποκατάσταση τυχόν μεταβολών αυτών,  προκειμένου αυτές να είναι πλήρους απασχόλησης, για να καταστεί δυνατή η συνέχιση του κοινωνικού έργου  της.

  (αριθμ. απόφασης: 13/48/3-10-2019)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 10ης/28-8-2019 τακτικής  και 11ης/1-9-2019 ειδικής συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην  ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.

Περίληψη απόφασης: Όρισε ως εκπροσώπους του στο  Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΠΑΘΕ και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της,  τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη και την Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κα Μπραϊμη, ενώ από την ψηφοφορία απείχαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

 (αριθμ. απόφασης:13/49/3-10-2019 )

Θέμα 3ο : Σύσταση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εκλογή των μελών τους.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το πρώτο ήμισυ της θητείας του, συγκρότησε  την  Επιτροπή  Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου  και   την Επιτροπή  Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,  εκχώρησε αρμοδιότητες και  εξέλεξε τα μέλη τους

 (αριθμ. απόφασης: 13/50/3-10-2019)

Θέμα 4ο : Υποβολή αιτημάτων  των εργαζομένων κοινωφελούς προγράμματος της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, στις Π.Ε. ΑΡΤΑΣ,  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προς έκδοση σχετικού ψηφίσματος

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε την υποστήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, στις Π.Ε. ΑΡΤΑΣ,  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,  ΠΡΕΒΕΖΑΣ, και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(αριθμ. απόφασης:13/51/3-10-2019 )

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο