Δευ27052024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις, Ι. ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η Εταιρία Ι. ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων με ΑΦΜ 999040551 ΔΟΥ Ιωαννίνων με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Σιόρεντα, υπέβαλλε
στις 9/10/2019 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 4114 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.