Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 14η/21-10-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                                            ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/10/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              ΗΠΕΙΡΟΥ               

 =======================                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 159215 / 3366

Τηλέφωνο: 26510-27890, 87203                                                                                          

ΦΑΞ: 26510-70472

Email: Perifereiako.symvoulio@php.gov.gr

        

                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις είκοσι μία  (21) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00  στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

  1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  12ης/25-9-2019 (έκτακτης) και 13ης/ 3-10-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Εκλογή Εκπροσώπων  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.
  3. Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019
  4. Έγκριση μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και την μεταφορά από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε μερίδες στο κοινό κεφάλαιο της παρ. του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και - Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση - διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  5. Πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην Πράξη «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α ΟΠΣ: 3278 του Ε.Π. Ηπείρου
  6. Ορισμός επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».
  7. Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας 2019
  8. Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου
  9. Σχετικά με το αίτημα του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου,  περί έκδοσης ψηφίσματος για το αυτοδιοίκητο, μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30-9-2019

 

                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ