Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προσωρινός ανάδοχος για τη μονάδα Α.Σ.Α. Ηπείρου - Αποφάσεις Οικονομικης Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών ARCHIRODONGROUPNV - INTRAKAT – ENVITEC.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, στην τελική φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συμμετείχαν επίσης άλλοι 3 υποψήφιοι, οι οποίοι κατά σειρά κατάταξης είναι οι εξής: η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ και η ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε υποδειγματικά και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανάδοχος Ένωση εταιρειών καλείται να κατασκευάσει τη Μονάδα σε 20 μήνες συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμπραξης, και αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι προσυμβατικές υποχρεώσεις.

Η προταθείσα από τον προσωρινό ανάδοχο τεχνολογική λύση είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον καθώς αφορά στη Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών, κατά τουλάχιστον 60% επί των εισερχομένων, και στην αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την ανάκτηση ανακυκλωσίμων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και την παραγωγή compost για αποκαταστάσεις λατομείων, περιαστικό πράσινο και εδαφική χρήση. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας θα κυμαίνεται από 80.000 έως 105.000 τόνους σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων, ενώ το σταθεροποιημένο υπόλειμμα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 32%, θα οδηγείται προς ταφή στους ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου. Όλα τα κτίρια της Μονάδας θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των οσμών.

Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο καλής εκτέλεσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ), τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Διεθνούς Εμπειρίας, τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί το έργο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και το ΥΠΕΚΑ για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Το κόστος κατασκευής της Μονάδας θα χρηματοδοτηθεί κατά 60% από το ΕΣΠΑ, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέλθει με ευθύνη του αναδόχου. Η σύμβαση λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο θα είναι 25ετους διαρκείας και η συμβατική αμοιβή για το τέλος εισόδου θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 41,8 €/τόνο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Τ. Καλογιάννη, αναφερόμενη στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόνισε ότι: «Με το έργο αυτό καλύπτονται σε επίπεδο Περιφέρειας όλοι οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για τη διαχείριση αποβλήτων και για την αποφυγή της επιβολής προστίμων, ενώ παράλληλα αποφεύγονται μελλοντικές επεκτάσεις ή κατασκευές νέων ΧΥΤΥ. Επίσης, κατά την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας αναμένεται να δημιουργηθούν 100 και πλέον θέσεις εργασίας. Τo έργο αυτό, και λόγω του μεγάλου και υγιούς ανταγωνισμού που υπήρξε, είναι έργο με το χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη πανελλαδικά (για αντίστοιχα έργα), τη μεγαλύτερη δυνατή ανακύκλωση (60%) και τη μικρότερη υπολλειμματικότητα (ταφή 32%)».

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με απόφαση της Ο.Ε. αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα έργα:

  • «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», προϋπολογισμού 550.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σπυρίδων Α. Σαλουκας)
  • «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού (τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων) για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 350.000 ευρώ (Ανάδοχος: KOMPTECHGmbH)
  • «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Σ. Οικονόμου)
  • «Συντήρηση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σδράλαγκας Γεώργιος)
  • «Διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε.)
  • «Αποκατάσταση οδού Πηγάδια – Πλατανούσα και Μονολίθι – Πράμαντα», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ (Ανάδοχος: Αθανάσιος Π. Μηλιώνης)
  • «Τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Σκλίβανη – Πηγάδια» προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: TopometA.E.)

Με απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015 στο σύνολο των Π.Ε. της Ηπείρου.

Η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

  • «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ
  • «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 52.000 ευρώ
  • «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κομποτίου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.