Τετ12062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορίου για τη λήξη της περιόδου των χειμερινών εκπτώσεων

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνονται τα εξής  σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εκπτώσεις και προσφορές οι οποίες διενεργούνται από τα εμπορικά καταστήματα:

Σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ/Α/173/8-8-2013) και την ΥΑ 56885 (ΦΕΚ/Β/3107/19-11-2014) “Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις:

αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και

ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Για τις μη εκπτωτικές περιόδους, επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Η καταστρατήγηση και η χρονική παραβίαση  του θεσμού των εκπτώσεων αφ΄ ενός μεν αποτελεί παράβαση για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις ( χρηματικά πρόστιμα ), και αφ΄ ετέρου κλονίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τα εμπορικά καταστήματα που ακολουθούν τον ανωτέρω Νόμο ως οφείλουν. 

Παρόλο που διανύουμε περίοδο κατά την οποία δεν επιτρέπονται ούτε οι τακτικές εκπτώσεις ούτε οι  ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι παρατηρείται ότι πολλά εμπορικά καταστήματα συνεχίζουν τις  εκπτώσεις παρά τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το τέλος της εκπτωτικής περιόδου στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων με γνώμονα το σεβασμό προς τους κανόνες του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να μεριμνούν για την αποκόλληση των εκπτωτικών ανακοινώσεων άμεσα μετά το τέλος της περιόδου καθώς και την αναγραφή των τιμών των πωλούμενων ειδών στις βιτρίνες των καταστημάτων

Τέλος επισημαίνεται πως όλα τα εμπορικά καταστήματα υποχρεούται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, να αναγράφουν σε όλα τα πωλούμενα είδη τόσο την τιμή πριν όσο και τιμή μετά την έκπτωση ή και το ποσοστό της έκπτωσης, στο ίδιο καρτελάκι έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει σύγκριση τιμών.

Η Υπηρεσία μας διενεργεί τακτικούς ελέγχους στην αγορά των Ιωαννίνων και επιβάλει πρόστιμα  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.21-23 του ανωτέρου Νόμου .

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 26510103 - 87104  & 87106.