Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ασκούν αρμοδιότητες, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

β. Τμήμα Επαγγέλματος.

Το Τμήμα Επαγγέλματος είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.

γ. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές, τη συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τον έλεγχο της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για θέματα εφαρμογής προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης.

δ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης.

Το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ασκεί στην Περιφερειακή Ενότητα ιδίως τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες, κατά την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Το Τμήμα αυτό ασκεί και τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα:
δα. Την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
δβ. Τη συγκρότηση σχολικών εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
δγ. Τη λειτουργία πιστοποιημένων ΚΕΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δδ. Τη μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.
δε. Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.
δστ. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δζ. Τη συγκέντρωση των στοιχείων, από τις σχολικές μονάδες του Νομού, των δικαιουμένων δωρεάν μεταφορά μαθητών (άρθρ. 5 παρ. 1, κοινή υπουργική απόφαση 24001/2013).
δη. Τη διεκπεραίωση των προβλεπομένων ενεργειών της παρ. 2 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 της αρ. 24001/2013 κοινή υπουργική απόφαση.
δθ. Τη σύνταξη και κοστολόγηση των απαιτουμένων δρομολογίων και θεώρησή τους ως προς την ακρίβεια των χιλιομετρικών αποστάσεων (άρθρ. 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, παρ. γ, κοινή υπουργική απόφαση 24001/2013).
δι. Την αποστολή των εγκεκριμένων πινάκων με τα δρομολόγια, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικ/κού -Οικ/κού, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση του μεταφορικού έργου, κατόπιν διενέργειας των προβλεπομένων διαγωνιστικών διαδικασιών.
δια. Την αντιμετώπιση κάθε θέματος που ανακύπτει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αφορά την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν.

ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις, οι οποίες αφορούν τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της.