Σαβ15062024

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και την προστασία και χαρακτηρισμό της γεωργικής γης στη χωρική ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Έχει επίσης αρμοδιότητες, στη χωρική ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων διά του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, την προώθηση της εκμηχάνισης και εξηλεκτρισμού της γεωργίας, τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών γεωργικών μηχανημάτων, τις εγγειο-διαρθρωτικές παρεμβάσεις, την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και υπογείων αρδευτικών υδάτων (σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς) καθώς και την ενημέρωση των αγροτών – χρηστών στην ορθολογική εφαρμογή του αρδευτικού νερού στο έδαφος και στη σωστή χρήση των δικτύων του. Ειδικότερα, όσον αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), έχει τη γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των υπομέτρων/δράσεών του, για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, όπως εξειδικεύονται στο θεσμικό πλαίσιο του
αντίστοιχου υπομέτρου/δράσης.

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών.

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως για:
αα. Την υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε περιφερειακό επίπεδο.
αβ. Την υποβοήθηση του αγροτικού δυναμικού για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικά ανώτερων προϊόντων φυτικής παραγωγής.
αγ. Την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά κ.λπ..
αδ. Τη μελέτη για την δυνατότητα ανάπτυξης της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, σαλιγκαροτροφίας, μελισσοκομίας και λοιπών αγροτικών ζώων.
αε. Την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μελέτη και την αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας και για τη μέριμνα και την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.
αστ. Την αξιολόγηση τεχνικοοικονομικών μελετών και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
αζ. Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ, της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ, της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα), του προγραμματισμού/ κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων των υπομέτρων/δράσεων αρμοδιότητάς του, του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των υπομέτρων/δράσεων αρμοδιότητάς του και της σύνταξης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ζητείται κάθε φορά με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
αη. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητάς του, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητάς του. Επεξεργάζεται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων
δράσεων αρμοδιότητάς του και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίησή τους. Εκδίδει προσκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον ενημερωθούν σχετικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, με σαφή και λεπτομερή τρόπο.
αθ. Εκδίδει απόφαση ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης.
αι. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τα υπομέτρα/δράσεις αρμοδιότητάς τους, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ. Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) ή/και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σε συνεργασία με την ΕΥΔ και την ΕΥΕ ΠΑΑ, και για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
αια. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής που δεν ανατίθεται ειδικότερα ως αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες.

β. Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων.

Το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων είναι αρμόδιο ιδίως για:
βα. Σε ολόκληρη την Περιφέρεια
βαα. Την εφαρμογή των οδηγιών για τη μελέτη του βαθμού εκμηχάνισης κατά κλάδο αγροτικής παραγωγής, του κόστους εργασίας των μηχανημάτων, της εκλογής των κατάλληλων μηχανημάτων, σύμφωνα με το είδος και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
βαβ. Την εφαρμογή των αποφάσεων χαρακτηρισμού των μηχανημάτων ως αγροτικών και των κανονιστικών αποφάσεων για τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης των γεωργικών μηχανημάτων από κατασκευαστική και λειτουργική πλευρά καθώς και την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου των γεωργικών μηχανημάτων όπου απαιτείται.
βαγ. Τη κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (Κοινοτική Οδηγία 2000/60 ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στο τομέα της πολιτικής των νερών, Κοινοτική Οδηγία 91/676/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης).
βαδ. Τη διερεύνηση αναγκαιότητας εγγειοβελτιωτικών έργων σε περιοχές της Περιφέρειας, καθώς και τον καθορισμό, προγραμματισμό και σχεδιασμό αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.
βαε. Τη συγκρότηση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
βαστ. Την ενημέρωση των αγροτών – χρηστών στην ορθολογική εφαρμογή του αρδευτικού νερού στο έδαφος και στη σωστή χρήση των δικτύων του, προτάσεις και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού στη γεωργία, αντιμετώπιση της ποιοτικής υποβάθμισης των αρδευτικού νερού κ.α.
βαζ. Την εποπτεία και τον έλεγχο των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
βαη. Την έγκριση των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας και των κανονισμών άρδευσης και λειτουργίας των έργων, ως και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών.
βαθ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα, στα αγροτικά μηχανήματα και στον αγροτικό εξηλεκτρισμό που δεν ανατίθεται ειδικότερα ως αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες.
ββ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
ββα. Την απογραφή και έλεγχο των γεωργικών μηχανημάτων.
βββ. Την τήρηση Μητρώου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, στο οποίο καταγράφεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήση, σε εφαρμογή του ν. 4036/2012.
ββγ. Την χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων.
ββδ. Τον έλεγχο κυκλοφορούντων παλαιών γεωργικών μηχανημάτων.
ββε. Τη θεώρηση κυκλοφορούντων παλαιών γεωργικών μηχανημάτων.
ββστ. Τον έλεγχο γεωργικών μηχανημάτων κυκλοφορούντων για πρώτη φορά στη χώρα.
ββζ. Την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου των γεωργικών μηχανημάτων.
ββη. Την έκδοση Δελτίων Ταξινόμησης των γεωργικών μηχανημάτων.
ββθ. Τον έλεγχο καταλληλότητας συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων.
ββι. Την χορήγηση βεβαιώσεων αχρήστευσης -διαγραφής κατοχής γεωργικών μηχανημάτων.
ββια. Τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών γεωργικών μηχανημάτων.
ββιβ. Την επιτόπια εξέταση αιτημάτων για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων (θερμοκήπια, πτηνοτροφεία, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις, πηγάδια κ.α.) καθώς και αιτήματα για επαύξηση ή μείωση ισχύος και αλλαγή ονόματος τιμολογίων της ΔΕΗ σε ήδη λειτουργούσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
ββιγ. Τη σύνταξη δελτίων για τα προαναφερόμενα έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού και την προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.
ββιδ. Τη σύνταξη προγραμμάτων έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
ββιε. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης από τη ΔΕΗ, των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού.
ββιστ. Τον έλεγχο και την επεξεργασία των γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονομικών στοιχείων των μελετών των εγγειοβελτιωτικών έργων.
ββιζ. Την έγκριση επεμβάσεων εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
ββιη. Τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης και ιδιαίτερα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (γνωμοδότηση χωροθέτησης δραστηριοτήτων σε γεωργική γη), καθώς και τη συγκρότηση και λειτουργία της ΠΕΧΩΠ.
ββιθ. Τον χαρακτηρισμό γεωργικής γης ως αρδευόμενης ή μη και την έκδοση βεβαιώσεων.
ββιι. Τη χορήγηση αποζημιώσεων σε θιγόμενους από την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων (ηρτημένη εσοδεία, κ.λπ.).

γ. Τμήμα Αλιείας.

Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου, το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις, την έκδοση απόφασης επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων.